Wellness Vrbice
0%
REZERVUJ TEĎ
0

Žádné produkty v košíku.

Smlouva a zásady ochrany osobních údajů

Tyto podmínky jsou platné pro pobyt v objektu Wellness Vrbice.

I. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

Účastníci smluvního vztahu při poskytování služeb Wellness Vrbice jsou:
1) Wellnessvrbice.cz, Zdeněk Pokladník, Palackého 1043/64, Ostrava, CZ, 70200, IČO: 17481538
2) Host Wellness Vrbice – fyzická nebo právnická osoba, která využívá na základě smluvního vztahu
služby Wellness vrbice (dále jen zákazník).

II. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

Předmětem smluvního vztahu jsou ubytovací služby Wellness Vrbice a doplňkové služby dle nabídky
uveřejněné na stránkách Wellness Vrbice..

III. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Smluvní vztah mezi Wellness Vrbice a zákazníkem vzniká na základě online rezervace, vystavení
 2. písemného potvrzení nebo závazné objednávky zákazníka zaslané poštou nebo elektronickou
 3. formou.
 4. Zaplacením zálohy či vystavením závazné objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s
 5. Obchodními podmínkami platnými pro pobyt a poskytování doplňkových služeb ve Wellness Vrbice a
 6. s těmito souhlasí.
 7. V případě zaplacení zálohy do stanoveného termínu se Wellness Vrbice zavazuje zákazníkovi
 8. zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.
 9. V případě, že záloha nebude ve stanovené lhůtě uhrazena, smlouva se od počátku ruší.
 10. V případě, že zákazníkovi bude vystavena faktura, musí být tato uhrazena před příjezdem nebo
 11. v individuálních případech v termínu splatnosti.

IV. CENA

 1. Wellness Vrbice je oprávněn při vzniku smluvního vztahu a pobytu požadovat zálohu až 100 % z
 2. celkové ceny. V případě, že bude individuálně záloha stanovení v jiné výši než 100% je doplatek
 3. celkové ceny zákazník povinen zaplatit při nástupu na pobyt v hotovosti, platební kartou nebo
 4. v individuálních případech ve lhůtě splatnosti faktury.
 5. Doplňkové služby je zákazník povinen doplatit v den odjezdu.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 1. K základním právům zákazníka patří: právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb, právo zrušit
  svou objednávku kdykoliv před zahájením pobytu dle Čl. IV., Čl. VII. a Čl. VIII. těchto podmínek
 2. K základním povinnostem zákazníka patří: zaplatit cenu poskytnutých služeb v souladu s Čl. IV.
  těchto Podmínek, dodržovat ubytovací řád a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví
  nebo majetku.
 3. Zákazníkovi může být po předchozí dohodě za služby čerpané v Wellness Vrbice vystavena faktura.
  Pokud není písemně sjednáno jinak, je termín splatnosti do 14 dnů od data vystavení faktury. V
  případě neuhrazení této faktury ve stanoveném termínu, sjednává se penále ve výši 0,05% z dlužné
  částky za každý den prodlení.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI Wellness Vrbice

 1. Právům a povinnostem zákazníka dle Čl. V. odpovídají vzájemné povinnosti a práva Wellness Vrbice.
 2. Wellness Vrbice je odpovědný za pravdivost svých informací a za kvalitu svých služeb.

VII. STORNOVACÍ PODMÍNKY

 1. Host má právo před zahájením pobytu odstoupit od uzavřené smlouvy o ubytování. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě do 24 hodin od učiněné objednávky, má Wellness Vrbice právo účtovat stornovací poplatky dle Čl. VIII. Smluvní vztah je zrušen ke dni, ve kterém má Wellness Vrbice obdrží písemné zrušení pobytu.

VIII. STORNOVACÍ POPLATKY

Při zrušení přihlášky k pobytu je zákazník povinen uhradit Wellness Vrbice následující storno
poplatky:

1) Při zrušení přihlášky před nástupem na pobyt:

 • do 41 dnů před nástupem pobytu je zrušení rezervace bez poplatku
 • 40-20 dnů před nástupem pobytu činní storno poplatek 30 % z ceny objednaného ubytování.
 • 19-5 dnů před nástupem pobytu činní storno poplatek 60 % z ceny objednaného ubytování.
 • 4-1 dnů před nástupem pobytu činní storno poplatek 100 % z ceny objednaného ubytování.

2) Stornovat doplňkové služby na základě telefonické objednávky v průběhu pobytu jde maximálně
do 10 minut od objednání.
3) Při dřívějším odjezdu činní storno poplatek 100 % z ceny ubytování a služeb. Wellness Vrbice má
právo odečíst storno poplatek od zaplacené zálohy na pobyt. Pokud vyčíslené stornopoplatky budou
vyšší než úhrada zálohy hostem, je host povinen uhradit tento rozdíl do 5ti dnů od provedeného
doúčtování nebo při předčasném odjezdu. Od storno poplatku je osvobozeno zrušení objednávky na
základě úmrtí účastníka pobytu či jejich přímého příbuzného. Tuto skutečnost je zákazník povinen
doložit písemně.
4) Určité pobytové balíčky, firemní akce, zvýhodněné cenové nabídky a některé termíny podléhají
zvláštním storno-podmínkám, tyto budou vždy součástí individuální dohody.
5) Přeplatky uhrazené zálohy mohou být vráceny pouze převodem na účet plátce.

IX. REKLAMACE

Jakékoliv reklamace musí zákazník uplatnit neprodleně po zjištění nedostatků v průběhu pobytu a
poskytnout Wellness Vrbice možnost nápravy a Wellness Vrbice je povinen tyto reklamace řešit
bezprostředně po jejich vznesení, nejpozději ve lhůtě do 7 dnů od jejich uplatnění.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Zákazník zaplacením zálohy potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami platnými pro pobyt a poskytování služeb v Wellness Vrbice a s těmito souhlasí.
 2. Zákazník se zároveň zavazuje k dodržování Ubytovacího řádu a Provozního řádu Wellness Vrbice.
 3. Tyto podmínky vstoupily v platnost dne 1.3.2023

Ochrana osobních údajů

Wellness Vrbice prohlašuje, že osobní data zákazníků považuje za přísně důvěrné a zavazuje se, že
je neposkytne či neprodá jakékoliv třetí straně (vyjma spediční služby) a nepoužije je ani pro
komerční činnost nesouvisející s nabídkou obchodu. Osobní údaje budou použity pouze k
uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím či marketingových akcí prodávajícího. Veškeré osobní
údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky,
jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky,
zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění,
jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Kupující dává
prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění
předmětu uzavírané kupní smlouvy.

Pokud si bude zákazník přát vymazat z databáze zákazníků může tak učinit bez udání důvodu na e-
mail info@wellnessvrbice.cz a neprodleně se tak stane.

Vaší potvrzenou rezervací souhlasíte s těmito podmínkami.

+

Vyhledat termín

Povinná pole jsou označena *